Media Coverage of this Article

Found additional news media or blog coverage for the article? Please contact us at submission@sciepub.com.

More by these Authors

Neelesh Deshpande, Raj kumar Das, Manohar muddeshwar, Vaishali Das, Sabitha Kandi, K V Ramana
American Journal of Pharmacological Sciences, Vol. 3, No. 2, 2015, pp 49-51 | Research Article
doi:10.12691/ajps-3-2-4.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B Venugopal, K. Bhagwan Reddy, K V Ramana
American Journal of Cardiovascular Disease Research, Vol. 3, No. 1, 2015, pp 1-4 | Research Article
doi:10.12691/ajcdr-3-1-1.
Sabitha Kandi, Sudhakar T, C Ramadevi, B Venugopal, Rajkumar, Md Rafi, K V Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 121-123 | Review Article
doi:10.12691/ajmbr-2-6-1.
Sabitha kandi, B Venu Gopal, Raj Kumar G, MD Rafi, T Sudhakar, C Ramadevi, Mamatha, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 111-113 | Review Article
doi:10.12691/ajcmr-2-6-2.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, Md. Rafi, Raj kumar, K. V. Ramana
American Journal of Biomedical Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 67-69 | Research Article
doi:10.12691/ajbr-2-4-2.
K V Ramana, Venkata BharatKumar Pinnelli, Sabitha Kandi, Asha G, Jayashankar CA, Bhanuprakash, Raghavendra DS, Sanjeev D rao
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 97-100 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-3.
Sabitha Kandi, Neelesh deshpande, Pragna rao, K.V. Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 46-49 | Research Article
doi:10.12691/ajms-2-3-2.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 87-90 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 75-78 | Research Article
doi:10.12691/ajcmr-2-4-3.
Neelesh Deshpande, Sabitha Kandi, Manohar Muddeshwar, Rajkumar Das, K V Ramana
World Journal of Nutrition and Health, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 24-27 | Research Article
doi:10.12691/jnh-2-2-3.
Sabitha Kandi, Neelesh Deshpande, Venkata Bharath Kumar Pinnelli, Ramakrishna Devaki, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Medical Sciences and Medicine, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 64-66 | Review Article
doi:10.12691/ajmsm-2-3-3.
Sabitha Kandi, Venkata Bharatkumar Pinnelli, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 34-37 | Review Article
doi:10.12691/ajms-2-2-2.
Neelesh Deshpande, Sabitha Kandi, Manohar Muddeshwar, K V Ramana
American Journal of Biomedical Research, Vol. 2, No. 1, 2014, pp 7-10 | Research Article
doi:10.12691/ajbr-2-1-2.
K V Ramana, Venkata BharatKumar Pinnelli, Bhanu Prakash, Wilma Delphine Silvia CR, Sabitha Kandi, CH V Sharada, Anand Kalaskar, Sanjeev D Rao, Ratna Mani, Ratna Rao
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 1, No. 4, 2013, pp 159-164 | Review Article
doi:10.12691/ajmbr-1-4-9.
K V Ramana, Sabitha Kandi
Biomedicine and Biotechnology, Vol. 1, No. 2, 2013, pp 9-10 | Commentary
doi:10.12691/bb-1-2-2.
Neelesh Deshpande, Sabitha Kandi, P Venkata Bharath Kumar, K V Ramana, Manohar Muddeshwar
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 1, No. 4, 2013, pp 99-102 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-1-4-3.
K V Ramana, Sabitha Kandi, Venkata Bharatkumar P, CH V Sharada, Ratna Rao, Ratna Mani, Sanjeev D Rao
American Journal of Infectious Diseases and Microbiology, Vol. 1, No. 4, 2013, pp 64-69 | Review Article
doi:10.12691/ajidm-1-4-2.
Sabitha Vadakedath, Venkataramana Kandi, Vikram Godishala, Venkata Bharat Kumar Pinnelli, Samar Sami Alkafaas, Sara Sami EIkafas
Biomedicine and Biotechnology, Vol. 7, No. 1, 2022, pp 6-22 | Review Article
doi:10.12691/bb-7-1-2.
Gemechu Berhanu, Vikram Godishala, Venkataramana Kandi
Applied Ecology and Environmental Sciences, Vol. 9, No. 10, 2021, pp 865-872 | Review Article
doi:10.12691/aees-9-10-3.
Sabitha Vadakedath, Vikram Godishala, Tarun Kumar Suvvari, Venkataramana Kandi
American Journal of Pharmacological Sciences, Vol. 9, No. 2, 2021, pp 46-55 | Review Article
doi:10.12691/ajps-9-2-1.
Sabitha Vadakedath, Venkataramana Kandi, Venkata Bharat Kumar Pinnelli, Vikram Godishala
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 6, No. 2, 2018, pp 24-34 | Review Article
doi:10.12691/ajcmr-6-2-2.
Mahendra Pal, A.S. Patel, A.R. Bariya, Vikram Godishala, Venkataramana Kandi
American Journal of Food Science and Technology, Vol. 5, No. 4, 2017, pp 143-148 | Review Article
doi:10.12691/ajfst-5-4-4.
Madhusudhan Kairamkonda, Vikram Godishala, Venkataramana Kandi
American Journal of Microbiological Research, Vol. 5, No. 3, 2017, pp 66-70 | Research Article
doi:10.12691/ajmr-5-3-3.
Mahendra Pal, Meron Tsegaye, Fikru Girzaw, Hailegebrael Bedada, Vikram Godishala, Venkataramana Kandi
American Journal of Biomedical Research, Vol. 5, No. 2, 2017, pp 24-34 | Review Article
doi:10.12691/ajbr-5-2-2.
Sabitha kandi, B Venu Gopal, Raj Kumar G, MD Rafi, T Sudhakar, C Ramadevi, Mamatha, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 111-113 | Review Article
doi:10.12691/ajcmr-2-6-2.
Sabitha Kandi, Neelesh deshpande, Pragna rao, K.V. Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 46-49 | Research Article
doi:10.12691/ajms-2-3-2.
Sabitha Kandi, Neelesh Deshpande, Venkata Bharath Kumar Pinnelli, Ramakrishna Devaki, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Medical Sciences and Medicine, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 64-66 | Review Article
doi:10.12691/ajmsm-2-3-3.
Sabitha Kandi, Venkata Bharatkumar Pinnelli, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 34-37 | Review Article
doi:10.12691/ajms-2-2-2.
Sabitha Kandi, Neelesh deshpande, Pragna rao, K.V. Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 46-49 | Research Article
doi:10.12691/ajms-2-3-2.