Media Coverage of this Article

Found additional news media or blog coverage for the article? Please contact us at submission@sciepub.com.

More by these Authors

Meihong Xu, Liren Wei, Zhiyong Dai, Yanchun Zhang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 3, No. 2, 2015, pp 94-98 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-3-2-3.
Meihong Xu, Na Wang, Weirui Zhang, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 12, 2014, pp 1037-1041 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-12-27.
Qianying Guo, Shuangjia Wang, Yu Wang, Liren Wei, Han Zhu, Lingyan Zhu, Junli Shang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 115-121 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-3-4.
Qianying Guo, Shuangjia Wang, Yu Wang, Liren Wei, Han Zhu, Lingyan Zhu, Junli Shang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 115-121 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-3-4.
Meihong Xu, Liren Wei, Zhiyong Dai, Yanchun Zhang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 3, No. 2, 2015, pp 94-98 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-3-2-3.
Meihong Xu, Na Wang, Weirui Zhang, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 12, 2014, pp 1037-1041 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-12-27.
Qianying Guo, Shuangjia Wang, Yu Wang, Liren Wei, Han Zhu, Lingyan Zhu, Junli Shang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 115-121 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-3-4.
Meihong Xu, Liren Wei, Zhiyong Dai, Yanchun Zhang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 3, No. 2, 2015, pp 94-98 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-3-2-3.
Xu Meihong, Yi Ma Zhao, Linlin Xu, Yajun Xu, Yong Li
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 11, 2014, pp 800-805 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-11-7.
Qianying Guo, Shuangjia Wang, Yu Wang, Liren Wei, Han Zhu, Lingyan Zhu, Junli Shang, Yong Li, Junbo Wang
Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 115-121 | Research Article
doi:10.12691/jfnr-2-3-4.