Media Coverage of this Article

Found additional news media or blog coverage for the article? Please contact us at submission@sciepub.com.

More by these Authors

Sabitha Vadakedath, T Sudhakar, Venkataramana Kandi
American Journal of Educational Research, Vol. 6, No. 8, 2018, pp 1137-1140 | Research Article
doi:10.12691/education-6-8-11.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B Venugopal, K. Bhagwan Reddy, K V Ramana
American Journal of Cardiovascular Disease Research, Vol. 3, No. 1, 2015, pp 1-4 | Research Article
doi:10.12691/ajcdr-3-1-1.
Sabitha kandi, B Venu Gopal, Raj Kumar G, MD Rafi, T Sudhakar, C Ramadevi, Mamatha, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 111-113 | Review Article
doi:10.12691/ajcmr-2-6-2.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 87-90 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 75-78 | Research Article
doi:10.12691/ajcmr-2-4-3.
Neelesh Deshpande, Raj kumar Das, Manohar muddeshwar, Vaishali Das, Sabitha Kandi, K V Ramana
American Journal of Pharmacological Sciences, Vol. 3, No. 2, 2015, pp 49-51 | Research Article
doi:10.12691/ajps-3-2-4.
Sabitha Kandi, Vikram Godishala, Pragna Rao, K.V. Ramana
Biomedicine and Biotechnology, Vol. 3, No. 1, 2015, pp 8-10 | Review Article
doi:10.12691/bb-3-1-2.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B Venugopal, K. Bhagwan Reddy, K V Ramana
American Journal of Cardiovascular Disease Research, Vol. 3, No. 1, 2015, pp 1-4 | Research Article
doi:10.12691/ajcdr-3-1-1.
Sabitha Kandi, Sudhakar T, C Ramadevi, B Venugopal, Rajkumar, Md Rafi, K V Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 121-123 | Review Article
doi:10.12691/ajmbr-2-6-1.
Sabitha kandi, B Venu Gopal, Raj Kumar G, MD Rafi, T Sudhakar, C Ramadevi, Mamatha, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 111-113 | Review Article
doi:10.12691/ajcmr-2-6-2.
K V Ramana, Venkata BharatKumar Pinnelli, Sabitha Kandi, Asha G, Jayashankar CA, Bhanuprakash, Raghavendra DS, Sanjeev D rao
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 97-100 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-3.
Sabitha Kandi, Neelesh deshpande, Pragna rao, K.V. Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 46-49 | Research Article
doi:10.12691/ajms-2-3-2.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 87-90 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 75-78 | Research Article
doi:10.12691/ajcmr-2-4-3.
Neelesh Deshpande, Sabitha Kandi, Manohar Muddeshwar, Rajkumar Das, K V Ramana
World Journal of Nutrition and Health, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 24-27 | Research Article
doi:10.12691/jnh-2-2-3.
Sabitha Kandi, Neelesh Deshpande, Venkata Bharath Kumar Pinnelli, Ramakrishna Devaki, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Medical Sciences and Medicine, Vol. 2, No. 3, 2014, pp 64-66 | Review Article
doi:10.12691/ajmsm-2-3-3.
Sabitha Kandi, Venkata Bharatkumar Pinnelli, Pragna Rao, K V Ramana
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 34-37 | Review Article
doi:10.12691/ajms-2-2-2.
Neelesh Deshpande, Sabitha Kandi, Manohar Muddeshwar, K V Ramana
American Journal of Biomedical Research, Vol. 2, No. 1, 2014, pp 7-10 | Research Article
doi:10.12691/ajbr-2-1-2.
K V Ramana, Venkata BharatKumar Pinnelli, Bhanu Prakash, Wilma Delphine Silvia CR, Sabitha Kandi, CH V Sharada, Anand Kalaskar, Sanjeev D Rao, Ratna Mani, Ratna Rao
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 1, No. 4, 2013, pp 159-164 | Review Article
doi:10.12691/ajmbr-1-4-9.
K V Ramana, Sabitha Kandi
Biomedicine and Biotechnology, Vol. 1, No. 2, 2013, pp 9-10 | Commentary
doi:10.12691/bb-1-2-2.
Neelesh Deshpande, Sabitha Kandi, P Venkata Bharath Kumar, K V Ramana, Manohar Muddeshwar
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 1, No. 4, 2013, pp 99-102 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-1-4-3.
K V Ramana, Sabitha Kandi, Venkata Bharatkumar P, CH V Sharada, Ratna Rao, Ratna Mani, Sanjeev D Rao
American Journal of Infectious Diseases and Microbiology, Vol. 1, No. 4, 2013, pp 64-69 | Review Article
doi:10.12691/ajidm-1-4-2.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B Venugopal, K. Bhagwan Reddy, K V Ramana
American Journal of Cardiovascular Disease Research, Vol. 3, No. 1, 2015, pp 1-4 | Research Article
doi:10.12691/ajcdr-3-1-1.
Sabitha Kandi, Sudhakar T, C Ramadevi, B Venugopal, Rajkumar, Md Rafi, K V Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 6, 2014, pp 121-123 | Review Article
doi:10.12691/ajmbr-2-6-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 87-90 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 75-78 | Research Article
doi:10.12691/ajcmr-2-4-3.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B Venugopal, K. Bhagwan Reddy, K V Ramana
American Journal of Cardiovascular Disease Research, Vol. 3, No. 1, 2015, pp 1-4 | Research Article
doi:10.12691/ajcdr-3-1-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 87-90 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 75-78 | Research Article
doi:10.12691/ajcmr-2-4-3.
Rakesh Tilak Raj, Rajnish Raj, Jitender Nagpal, Raj Kumar
American Journal of Medical Sciences and Medicine, Vol. 4, No. 4, 2016, pp 71-76 | Case Report
doi:10.12691/ajmsm-4-4-1.
Mukesh Gupta, Raj Kumar
American Journal of Mechanical Engineering, Vol. 2, No. 5, 2014, pp 143-146 | Research Article
doi:10.12691/ajme-2-5-3.
Rajnish Raj, Anuradha Raj, Raj Kumar
American Journal of Medicine Studies, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 38-41 | Case Report
doi:10.12691/ajms-2-2-3.
Rajnish Raj, Raj Kumar
American Journal of Medical Sciences and Medicine, Vol. 2, No. 2, 2014, pp 44-47 | Case Report
doi:10.12691/ajmsm-2-2-4.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Medical and Biological Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 87-90 | Research Article
doi:10.12691/ajmbr-2-4-1.
T Sudhakar, Sabitha Kandi, B venugopal, K. Bhagwan Reddy, K. V. Ramana
American Journal of Clinical Medicine Research, Vol. 2, No. 4, 2014, pp 75-78 | Research Article
doi:10.12691/ajcmr-2-4-3.