From

A Great Concern Regarding the Authenticity Identification and Quality Control of Chinese Propolis and Brazilian Green Propolis

Shengwei Sun, Jian He, Meijuan Liu, Guangling Yin, Xuguang Zhang

Journal of Food and Nutrition Research. 2019, 7(10), 725-735 doi:10.12691/jfnr-7-10-6