Figure 4. HPLC chromatogram of D-mannitol standard and MN6

From

Low Cytotoxic D-mannitol Isolated from the Industrial Wastewater of Agaricus bisporus

Jinmei Lin, Jiafu Huang, Junyu Chen, Zhichao Lin, Yixin Ou, Liyun Yao, Xiufen Zhang, Qianjin Kang, Yutian Pan

Journal of Food and Nutrition Research. 2016, 4(9), 610-614 doi:10.12691/jfnr-4-9-8