Figure 2. Gas chromatogram analysis of MN6 and standard

From

Low Cytotoxic D-mannitol Isolated from the Industrial Wastewater of Agaricus bisporus

Jinmei Lin, Jiafu Huang, Junyu Chen, Zhichao Lin, Yixin Ou, Liyun Yao, Xiufen Zhang, Qianjin Kang, Yutian Pan

Journal of Food and Nutrition Research. 2016, 4(9), 610-614 doi:10.12691/jfnr-4-9-8