Figure 1. The chemical structures of licochalcone A

From

Effects of Licochalcone A on Cell-cycle Distribution and Glycolysis in Human Bladder Cancer T24 Cells

Yan Wang, Jichun Han, Xiaoyu Chen, Penglong Wang, Wenjin Hao, Jun Ma, Bo Wang, Xingjie Zhang, Fanqing Meng, Xiujuan Zhang, Dan Wang, Qiusheng Zheng

Journal of Food and Nutrition Research. 2016, 4(8), 549-557 doi:10.12691/jfnr-4-8-10