From

Effect of Zinc Enrichment on Growth and Nutritional Quality in Pea Sprouts

Yuan Lingyun, Wu Jian, Wang Chenggang, Liu Shan, Zhu Shidong

Journal of Food and Nutrition Research. 2016, 4(2), 100-107 doi:10.12691/jfnr-4-2-6