From

Lifetime Assessment of Dietary Nucleotides Consumption in Sprague-Dawley Rats

Meihong Xu, Rui Liang, Qianying Guo, Shuangjia Wang, Ming Zhao, Zhaofeng Zhang, Junbo Wang, Yong Li

Journal of Food and Nutrition Research. 2014, 2(11), 806-813 doi:10.12691/jfnr-2-11-8