About the Authors

Elena Minkova

Department of Psychology and Pedagogy Nizhny Novgorod State Pedagogical University 1, Ulyanov Str., Nizhny Novgorod, Russia

Corresponding Author

Email: helensea59@mail.ru