About the Authors

Shuichi Tsubura

Department of Biochemistry, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata, Hamaura-cho, Chuo-ku, Niigata, Japan
Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Kimio Uchiyama

Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan
Clinical Research Department, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Manabu Yamada

Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Osamu Mimori

Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Shigeru Hiyama

Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Katsuma Katoh

Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Masaki Shibata

Department of Dentistry and Oral surgery, NHO Tochigi Medical Center, Nakatomatsuri, Utsunomiya, Tochigi, Japan

Corresponding Author

Email: tshu@ucatv.ne.jp