About the Authors

Qianfei Huang

Department of Tea Science, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou, China

Limin Mao

Department of Tea Science, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou, China
Zhejiang Tea Science Society, Hangzhou, China

Le Ying

Department of Tea Science, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou, China

Yuefei Wang

Department of Tea Science, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou, China

Ping Xu

Department of Tea Science, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou, China

Corresponding Author

Email: zdxp@zju.edu.cn