About the Authors

Zezhong Yang

The School of Mathematical sciences, Shandong Normal University, Ji’nan, China

Zhaohua Qu

The School of Mathematical sciences, Shandong Normal University, Ji’nan, China

Dandan Sun

The School of Mathematical sciences, Shandong Normal University, Ji’nan, China

Corresponding Author

Email: zhongzee@163.com