About the Authors

Qiang Yang

Computer School, Yangtze University, Jingzhou, China

Corresponding Author

Email: yangqiang@yangtzeu.edu.cn