About the Authors

Nina Tarasenkova

Bohdan Khmelnytskyy National University at Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

Corresponding Author

Email: ntaras7@ukr.net