About the Authors

Qiang Wang

Institute of Applied Mathematics, Xihua University, Chengdu, China

Shunchu Li

Institute of Applied Mathematics, Xihua University, Chengdu, China

Mei Luo

Institute of Applied Mathematics, Xihua University, Chengdu, China

Dongdong Gui

Beijing Dong run ke Petroleum Technology Co,Ltd, Beijing, China

Corresponding Author

Email: wangqian1205@foxmail.com