About the Authors

Li Lin

Jiangsu Institute of Metrology, Nanjing, China

Yan Wei

School of Electrical & Automation Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing, China
Key Lab. of Advanced Technology for Small & Medium UAV, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Nanjing, China

Qiu Dongmei

Jiangsu Institute of Metrology, Nanjing, China

Corresponding Author

Email: 61197@njnu.edu.cn