About the Authors

Yu-Wei Lin

Department of Neurology, Mackay Memorial Hospital, Taiwan

Thy-Sheng Lin

Department of Neurology, National Cheng Kung University Hospital, Taiwan

Ming-Liang Lai

Department of Neurology, National Cheng Kung University Hospital, Taiwan

Corresponding Author

Email: linyw@kscg.url.com.tw