Figure 5. Removing residual ends of nasobiliary drainage tube

From

The Diagnosis and Therapy of Retained Stones and Residual Nasobiliary Drainage Tube in the Common Bile Duct via Endoscope: Report of a Rare Complication

Zhiyong Wang, Sensen Tang, Jinlong Fu, Haigang Shen, Mingrong Hu, Chenggang Xu, Xinsuo Zhuang, Yadong Liu, Jianliang Wu

American Journal of Medical Case Reports. 2015, 3(7), 222-224 doi:10.12691/ajmcr-3-7-11