Figure 3. Control principle diagram

From

Research on Topology, Control and Simulation of DVR

Yuqi Pang, Xiaotian Xu, Xunyu Liu, Xinyuan Zhang

American Journal of Electrical and Electronic Engineering. 2020, 8(4), 102-107 doi:10.12691/ajeee-8-4-1