Figure 3. Immunohistochemistry assay for Mfn2 in each group. (A) Mock group; (B) N1 group; (C) Mfn2 group

From

Effects of Mfn2 Gene Overexpression on EGFR Expression and Angiogenesis of a Heterologous Graft Model for Human Breast Infiltrating Duct Carcinoma in Nude Mice

Hu Ji-wei, Yan Jin-yin, Wang Ya-qi, Zhang Jing-hua, Wang Lei, Li Yu-feng, Liu Yan, Ma Jie, Li Ning, Zhang Shun-li, Gu Zheng, Wang Hong

American Journal of Cancer Prevention. 2015, 3(6), 117-121 doi:10.12691/ajcp-3-6-3